Cam kết y đức

Posted in Giới thiệu

Trong xã hội hiện nay, nghề y là nghề bị bủa vây bởi những thách thức chưa từng có. Những thách thức này tập trung vào sự phân cách ngày càng lớn về nhu cầu chính đáng của bệnh nhân, về các nguồn lực sẵn có nhằm đáp ứng nhu cầu đó, sự lệ thuộc ngày càng nhiều vào các thế lực thị trường làm thay đổi hình thái các hệ thống dịch vụ y tế cùng những cám dỗ đối với người thầy thuốc khiến họ từ bỏ cam kết truyền thống đặt quyền lợi của bệnh nhân lên hàng đầu.

camketyduc

Trong bối cảnh như vậy, để duy trì tính trung thực trong cam kết của ngành y đối với xã hội, chúng tôi cho rằng người thầy thuốc phải xác định sự toàn tâm toàn ý với nguyên tắc nghề nghiệp. Nguyên tắc này không chỉ đòi hỏi cam kết cá nhân đối với lợi ích của bệnh nhân mà còn đòi hỏi những nỗ lực của tập thể nhằm cải thiện hệ thống y tế vì phúc lợi xã hội.

goidichvu01

Xuất phát từ suy nghĩ đó, STO Phương Đông biên soạn và áp dụng 78 Chuẩn mực y đức và 80 Quy tắc ứng xử dành cho bác sĩ. Đây được xem là một khuôn mẫu cho công tác quản lý về mặt đạo đức của bệnh viện, đồng thời cũng là công cụ định hướng cho đội ngũ bác sĩ làm việc tại bệnh viện.

78 Chuẩn mực y đức của Bệnh viện STO Phương Đông được dựa trên Chuẩn mực Y đức được công nhận trên toàn thế giới của Hiệp hội Y khoa Mỹ, New Zealand, Australia, Pháp. 80 Quy tắc ứng xử dành cho bác sĩ là thông tin bảo mật và là tài sản của Bệnh viện STO Phương Đông. Mỗi bác sĩ làm việc tại Bệnh viện STO Phương Đông phải đọc, hiểu và xác nhận rằng sẽ nghiêm túc tuân thủ các Chuẩn mực Y đứa và Quy tắc ứng xử này.

hotro-4-tracuu

Chuẩn mực Y đức của Bệnh viện STO Phương Đông đưa ra những nguyên tắc đạo đức nhằm hướng dẫn các bác sĩ cách hành xử trong mối quan hệ với bệnh nhân, đồng nghiệp và xã hội. Chuẩn mực này bổ sung cho những chuẩn mực y đức khác đã được áp dụng từ trước đến nay, trong đó có lời thề Hippocrates.

Chuẩn mực Y đức giúp khích lệ các bác sĩ cố gắng để đảm bảo rằng hệ thống chăm sóc y tế và các bác sĩ làm việc trong hệ thống này luôn giữ vững cam kết vì lợi ích của bệnh nhân và công bằng xã hội. Chuẩn mực Y đức này có thể áp dụng cho các hệ thống chính trị và các nền văn hóa khác nhau.

Bản đồ đến STO